🇨🇿 Česky   🇩🇪 Deutsch

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen \"VOP\") platí pro nákup produktů a ebooků (elektronických knih) přes webové rozhraní www.mamouhrave.cz.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.
 3. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.mamouhrave.cz souvisí.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

II. DŮLEŽITÉ POJMY

 1. PRODÁVAJÍCÍ: Prodávajícím je Martina Karásková, IČO: 02618559, DIČ: 8653214229, s místem podnikání Opatovická 467, Rajhradice 66461, zapsaný v živnostenském rejstříku. Adresou pro doručování elektronické pošty je info (zavináč) mamouhrave.cz. Telefonní kontakt je +420 731 180 905.
 2. KUPUJÍCÍ: Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.mamouhrave.cz uzavře se mnou jako s prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (fyzická osoba nebo právnická osoba) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. OBJEDNÁVKA: Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady (pokud vyplnění některého z uvedených údajů nepožadujete, smažte prosím) a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
 4. ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY: Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
 5. OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY: O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
 6. OVĚŘENÍ: V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 7. KUPNÍ SMLOUVA: Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATBA

 1. CENA PRODUKTŮ: V přihlašovacím formuláři na webové adrese http://www.mamouhrave.cz/objednavka najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající je plátcem DPH od 1.3.2019. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktu nebo elektronické knihy.Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
 2. KUPNÍ CENA: Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 3. ZPŮSOB PLATBY: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 4. MOŽNOSTI PLATEB: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro; b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
 5. FORMA PLATBY: Platbu je možné provést jednorázově.
 6. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
 7. MEZINÁRODNÍ PLATBYPokud jako kupující nemáte účet v českých korunách, volte nejsnazší (a pro nás i pro vás) nejméně finančně nákladnou formu platby, kterou je \"Platební karta\". Pokud mezinárodní platbu provedete bankovním převodem v režimu poplatků SHA nebo jiným, vyhrazujeme si právo na zrušení objednávky a vrácení částky, která nám byla připsána na účet, neboť zatížení bankovními poplatky může sahat až do výše 400 Kč.
 8. OSTATNÍ: Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy prostřednictvím GLS dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři. V případě ebooku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném formátu dodán po zaplacení kupní ceny na email jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Ebook bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. 
 2. SLEVY A AKCE: V případě, že kupující objedná zboží ve slevě nebo v akci, je povinen dodržet podmínky vyplívající z této slevy nebo akce. Například sleva na druhý výtisk knihy s poštovným zdarma lze uplatnit pouze v případě, že kupující objedná a zaplatí 2 knihy a nechá si obě dvě doručit v tentýž den v jednom balíčku na jednu doručovací adresu. Je tedy nutné, aby obě dvě knihy byly uhrazeny a expedovány současně
 3. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ: Momentálně dodáváme pouze v rámci České republiky a Slovenska. Ve výjimečných případech lze zboží doručit i do jiných zemí. V takovém případě nás kontaktujte na email: info (zavináč) mamouhrave.cz
  GLS - 79 Kč území ČR
  GLS Slovensko - cena 7,99,- EUR

 4. KONTROLA FUNKČNOSTI: Po dodání produktu či ebooku si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 5. ZPŮSOB DODÁNÍ V PŘEDPRODEJI: Doba dodání objednaného produktu či ebooku v předprodeji se odvíjí od dodání hotových publikací z tiskárny. Tato informace vždy bude viditelně  zveřejněna na webových stránkách www.mamouhrave.cz.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. VYBAVENÍ: Ebooky zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a PDF. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.
 2. OCHRANA A AUTORSKÁ PRÁVA: Produkty a ebooky jsou autorským dílem Poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Prodávající neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů kupující dosáhne. Prodávající neposkytuje Kupujícímu právo šířit je jakýmikoli cestami elektronické, či jiné komunikace, nebo je jakýmkoli způsobem kopírovat zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Prodávajícího. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
   

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Za své produkty poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

 2. Při objednání produktu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne potvrzení objednávky včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info (zavináč) mamouhrave.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupující vrací nepoškozený a řádně zabalená produkt  zpět na adresu provozovatele.

 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
 4. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 5. Je-li kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek nebo bonus, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti. V případě, že klient uhradí pouze část platby a získá tak dárek nebo bonus, je povinnen doplatit celkovou část nebo popřípadě uhradit náklady spojené s dárky či bonusy. 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt (zejm. co se týká looků) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (ebook) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info (zavináč) mamouhrave.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu elektronické nebo písemné potvrzení, jste-li spotřebitel. 
 8. Při vrácení zboží kupující vrací nepoškozený a řádně zabalený produkt  zpět na adresu provozovatele.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info (zavináč) mamouhrave.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Odesláním vaší objednávky rozumíte, že jakékoli použití informací z daného produktu či ebooku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka Martina Karásková za ně nenese žádnou zodpovědnost, neboť se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Autorka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na doporučeních v knihách nebo v ebookách a nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 5.11.2018